Hotel Mousson****

 

Názov a sídlo prijímateľa NFP: OCEAN TOUR s.r.o., T. J. Moussona 1, 071 01 Michalovce
Miesto realizácie projektu: Ulica T. J. Moussona 1, 071 01 Michalovce
Operačný program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk, www.mhsr.sk

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk, www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117
Dátum začatia realizácie projektu: 05/2009
Dátum skončenia realizácie projektu: 11/2010
Názov a stručný popis projektu: City Hotel – Rekonštrukcia hotela

V rokoch 2009 – 2010 došlo k rekonštrukcii a modernizácii existujúcej budovy robotníckej ubytovne na Hotel Mousson**** prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Ide o hotel mestského typu s novým designom, ktorý spĺňa požiadavky rýchlej obsluhy a kvality poskytovaných služieb širokej verejnosti. Realizáciou projektu vzniklo 50 dizajnových izieb De Luxe a 2 apartmány, kongresová sála, reštaurácia, lobby bar, wellness centrum. Celková výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu predstavovala čiastku 1.558.454,44 Eur.


Štvrtok | 13.06.2024 | 03:55 hod.
Príchod:

Odchod:

Počet osôb:

Meno a Priezvisko

Email

Telefón

Poznámka

Overovací obrázok